Geloofsbelijdenis

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper

des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is

van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

de geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

needergedaald ter helle,

ten derde dage wederom oppgestaan van de doden,

oppgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,

van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof in een heilige, algemene christilijke Kerk,

de gemeenschap der heiligen,

ergeving der zonden,

wederapstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen